پویش «نذر امام(ع)» و با هدف آزادسازی زنان و مادران زندانی جرائم غیر عمد توسط مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی و با مشارکت خادمیاران خیران سراسر کشور

1401/03/22 خرداد

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: